Sądeckie Centrum Mediacji

Przy Stowarzyszeniu SURSUM CORDA działa Sądeckie Centrum Mediacji.

To miejsce, gdzie skutecznie rozwiązujemy problemy wynikające z konfliktów międzyludzkich.  

 

Co to jest mediacja ?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu, na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora.

Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając żadnego rozwiązania - w wypracowaniu satysfakcjonującego i akceptowalnego przez strony porozumienia.

Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu. W swojej pracy mediator dbając o dobro stron kieruje się następującymi zasadami:

 1. Dobrowolność. Uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji, na pierwszym spotkaniu obowiązkiem mediatora jest odebranie od stron dobrowolnej zgody na mediację. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji. Jednocześnie wiąże się to z przystąpieniem do mediacji w dobrej wierze i dobrowolnym wypełnianiem wszystkich przyjętych na siebie w trakcie mediacji zobowiązań.
 2. Bezstronność. Strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Przejawem braku profesjonalizmu jest, gdy mediator podejmuje się prowadzenia mediacji będąc spokrewnionym z którąś ze stron lub pozostając z nią w jakichkolwiek innych związkach.Mediator, jako strażnik procedury mediacyjnej, nie staje po żadnej stronie. Nie wyróżnia żadnej z nich. Respektując godność stron mediator umożliwia im odnoszenie się do siebie z szacunkiem.
 3. Neutralność. Mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań, kwestia jak rozwiązać spór należy do stron. Mediator stara się te postanowienia urealnić i ukonkretnić. Nie podpowiada stronom własnych rozwiązań, nawet gdyby uznał je za lepsze. Mediator też nie narzuca stronom swojego światopoglądu i wartości.
 4. Poufność. Wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał osobom prywatnym ani instytucjom. Efektem pracy mediatora ze stronami jest spisana ugoda i protokół lub sprawozdanie. Protokół lub sprawozdanie zawierają jedynie informacje o tym, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywały. Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji.
 5. Akceptowalność. Mediator powinien być zaakceptowany przez strony, nikt nie ma prawa narzucać wyboru mediatora. Każda ze stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora. Proces mediacji kieruje się też pewnymi regułami i zasadami. Zostają one ustalone na początku wspólnego posiedzenia i zaakceptowane przez wszystkich uczestników mediacji. W przypadku braku akceptacji reguł i zasad mediacja nie może być przeprowadzona.
 6. Bezinteresowność. Mediator nie może wykorzystywać kontaktu ze stronami dla własnych korzyści, nie może mieć żadnego osobistego interesu z faktu zawarcia lub nie zawarcia ugody.
 7. Profesjonalizm. Mediator stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nią zgodnie z dobrem i interesem stron. Mediator powinien ukończyć specjalistyczne szkolenia z mediacji.
 8. Szacunek dla stron. Mediator szanuje godność stron i dba, żeby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem. W trakcie mediacji rozmawia się o zachowaniu i decyzjach ludzi, a nie ocenia się ludzi.


Przebieg mediacji

1. Zgłoszenie sprawy do mediacji.

 • Mediacje cywilne – rodzinne, gospodarcze, pracownicze, oświatowe, społeczne itd. - kierowane są z sądów okręgowych i rejonowych (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego) lub prowadzone są na podstawie zgłoszenia osób prywatnych, firm, instytucji itd.
 • Mediacje karne – kierowane są z sądów (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego), prokuratury, policji.
 • Mediacje między nieletnim sprawcą czynu karalnego a pokrzywdzonym – kierowane z sądów rodzinnych na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego.

 

2. Sesje/posiedzenia mediacyjne wstępne-informacyjne.

Prowadzone są z każdą ze stron osobno. W trakcie tych spotkań mediator informuje strony, na czym polega proces mediacji, jakimi kieruje się zasadami, jakie ma cele i jakie mogą osiągnąć korzyści z rozwiązania konfliktu na drodze mediacji. Strony potwierdzają dobrowolność swojego uczestnictwa w mediacji.
Mediator dowiaduje się o tym, co jest przedmiotem sporu oraz jaki jest punkt widzenia strony na zaistniałą sytuację, a także jakie według niej muszą zaistnieć warunki, aby było możliwe rozwiązanie konfliktu i zawarcie satysfakcjonującej obie strony ugody.


3. Sesje/posiedzenia mediacyjne.

Jeśli strony wyrażają gotowość spotkania ze sobą „twarzą w twarz”, dochodzi do sesji wspólnej stron, przy udziale mediatora.
Jeśli któraś ze stron z ważnego dla niej powodu nie wyraża zgody na spotkanie bezpośrednie z drugą stroną, jednakże dąży do porozumienia, istnieje możliwość prowadzenia mediacji pośredniej - wtedy mediator spotyka się wyłącznie oddzielnie z każdą ze stron, będąc pośrednikiem w przekazywaniu punktu widzenia i oczekiwań stron.
W trakcie sesji mediacyjnych, trwających zwykle ok. 1,5 godziny strony wyjaśniają sobie najważniejszych dla nich kwestie oraz wspólnie poszukują rozwiązania konfliktu między nimi.
Mediatorzy stosują podczas mediacji wiele pomocnych technik (m.in. tzw. aktywnego słuchania, wyjaśniania, odzwierciedlania uczuć, a także spotkań na osobności), ułatwiających stronom komunikację. Jeśli stronom uda się wyjaśnić przyczyny sporu, dojść do porozumienia, bądź poczynić ustalenia na przyszłość (zależnie od rodzaju mediacji) – podpisują ugodę.
Liczba sesji mediacyjnych uzależniona jest od rodzaju mediacji, można uznać, iż średnio jest ich od 2 do 4.


4. Podpisywanie ugody.

Stanowi odrębny, istotny etap postępowania mediacyjnego, w którym ważną rolę odgrywa właściwe przygotowanie mediatora. Jest on bowiem zobowiązany dopilnować realności i konkretności podpisywanego porozumienia.
Ugoda to ustalenia, które wypracowały i zaakceptowały w trakcie trwania mediacji obie strony. Ma ona formę pisemnego porozumienia. Jest ono honorowane przez Sąd i zawiera wyłącznie postanowienia pomediacyjne, co daje gwarancję zachowania poufności postępowania.
Jeśli stronom nie udaje się wypracować satysfakcjonującego je porozumienia, sprawa zostaje odesłana do organu, który skierował sprawę do mediacji, w celu arbitralnego rozstrzygnięcia.
W przypadku mediacji tzw. "prywatnych"  stronom pozostaje szukać innych sposobów osiągnięcia porozumienia. Mediator zawsze stara się pomóc w uświadomieniu sobie innych możliwości i alternatyw.
 
 
Mediator jest trzecią osobą, akceptowaną przez obie strony, neutralną wobec stron i ich konfliktu.
Mediator nie daje rozwiązań, jego zadaniem jest wspierać proces rozwiązywania konfliktu.
 
Rolą mediatora jest:
 • Ustalenie i dbałość o utrzymanie procedury spotkań
   
 • Sprawowanie kontroli nad procesem rozmów
   
 • Ochrona stron przed eskalacją konfliktu
   
 • Pomoc w zrozumieniu problemu przez strony
   
 • Analiza konsekwencji przyjętych przez strony rozwiązań
   
 • Pomoc w osiągnięciu porozumienia przez strony
 

Korzyści z mediacji
 • mediacja jest skuteczniejsza i tańsza niż proces sądowy
   
 • w mediacji żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody zainteresowanych osób
   
 • osoby uczestniczące w mediacji chętniej stosują się do ustaleń, gdyż same wypracowały i uzgodniły warunki porozumienia
   
 • rozpoczynając mediację niczego nie ryzykujesz, gdyż w każdej chwili możesz odstąpić od niej
   
 • mediacja umożliwia wyrażenie własnych uczuć i potrzeb, w atmosferze spokoju i akceptacji
   
 • mediacja pozwala na lepsze zrozumienie powodów zachowań drugiej strony
   
 • niekiedy mediacja umożliwia wybaczenie doznanych krzywd, a nawet pojednanie
   
 • mediacja prowadzi do zawarcia ugody uwzględniającej interesy obu stron

Porozumienie osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu
, a nie rozstrzygnięcie zgodnie z wolą np. sędziego, jest akceptowane i uznawane przez strony. Trudno nie zgodzić się i nie respektować decyzji, w której podejmowaniu brało się czynny udział, o wiele łatwiej nie uznać i odwołać się od decyzji sędziego. 

Mediacja, która jest prowadzona poza sądem, daje możliwość rozmowy o problemach i konfliktach w neutralnej, a nawet przyjaznej atmosferze, sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji.
 

 

Mediacja może być pomocna we wszelkich spornych problemach między ludźmi

Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych - zgłoszona przez strony, które nie radzą sobie już z problemami i konfliktami. Ma zastosowanie m.in. w sporach rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych, oświatowych.

Kiedy warto skorzystać z mediacji?

 • kiedy prawie każda rozmowa z bliską osobą, to pretensje, żale i kłótnie

 • kiedy chcesz mieć wpływ na rozwiązanie konfliktu w bezpiecznej atmosferze

 • kiedy trudno Ci rozmawiać ze współmałżonkiem, dzieckiem, rodzicami czy rodzeństwem

 • kiedy nie chcesz walki w sądzie

 • kiedy brak ci już pomysłów, w jaki inny sposób można rozwiązać problem z sąsiadem, w rodzinie, w małżeństwie, czy w pracy

   

Kiedy mediacje gospodarcze ?

 • jeśli nie jesteś zadowolony z proponowanych rozwiązań, realizacji kontraktów, czy relacji z partnerami w biznesie,

 • jeśli chcesz być postrzegany jako biznesmen, który potrafi rozmawiać i rozwiązywać trudne sytuacje bez pomocy sądu,

 • jeśli chcesz szybkiego rozwiązania sporu,

 • jeśli chcesz zaoszczędzić pieniędzy na drogie postepowanie sądowe

Kiedy mediacje rodzinne ?

 • jeśli nie wiesz w jakim iść kierunku - konflikty w domu Cię przerastają

 • nie potrafisz znaleźć rozwiązania,

 • jeśli nie chcesz, żeby Twoje problemy były publicznie rozpatrywane,

 • jeśli nie chcesz, żeby rozwód pozbawił Was godności i "ludzkiej twarzy",

 • jeśli chcecie mieć wpływ na jakość życia Waszego i dzieci po rozwodzie,

 • jeśli ważne jest dla Was dobro dziecka, mimo rozwodu

 • jeśli chcesz wypracować porozumienie w sprawie podziału majątku

Kiedy mediacje pracownicze ?

 • jeśli chcesz rozwiązać konflikty w pracy, nie zmieniając jej, oprzeć się mobbingowi i nie być mobberem,

 • jeśli chcesz godnie i korzystnie rozwiązać stosunek pracy, pomimo wcześniejszych sporów i konfliktów,

Kiedy mediacje oświatowe i rówieśnicze ?

 • jeśli masz kłopoty w szkole jako rodzic, pracownik, uczeń i chcesz je rozwiązać

Kiedy mediacje karne i z nieletnim sprawcą czynu karalnego ?

 • jeśli chcecie aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rozwiązani swojego konfliktu sądowego,

 • jeśli jako osobie pokrzywdzonej zależy Ci na satysfakcjonującej ugodzie i zadośćuczynieniu,

 • jeśli jako sprawcy zależy Ci na ugodzie, która będąc satysfakcjonująca dla osoby pokrzywdzonej, będzie również przez Ciebie zaakceptowana.


Kiedy mediacja nie jest możliwa

 • kiedy żadna ze stron nie bierze pod uwagę

  możliwości ugodowego załatwienia kwestii spornych

   

 • kiedy w rodzinie ma miejsce przemoc

   

 • kiedy jedna ze stron lub obydwie są uzależnione od alkoholu

  lub innych środków psychoaktywnych

   

 • kiedy któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną

Darczyńcy:

Wsparcie medialne: